Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

Valdymo įmonė, vadovaudamasi patvirtinta Tvarumo politika bei joje įtvirtintais atsakingo investavimo principais, pripažįsta tvarumo veiksnių svarbą investavimo objektams ir jų veiklos rezultatams, kurie atitinkamai įtakoja Valdymo įmonės finansinius rezultatus. Tvarumo veiksniai suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai. Tvarumo rizika suprantama kaip su tvarumo veiksniais susijęs įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei, valdomam turtui, įmonės pelnui ar reputacijai.

PRANEŠIMAS 2022

PRANEŠIMAS 2023

PRANEŠIMAS 2024

CONTACT US

Contact us and together we’ll bring your investment idea to life.

    Powered by TealBe